รับจํานองที่ดิน ที่ไหนดี

รับจํานองที่ดิน ที่ไหนดี

รับจํานองที่ดิน ที่ไหนดี การตกลงขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้หนี้ยืมสิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายสินทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งจะต้องมีการโอนเงินระหว่างกันก่อน แม้กระนั้นมีกติกาเพิ่มอีกว่า ลูกหนี้สามารถซื้อสินทรัพย์คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดกันไว้จำนำหมายถึงสัญญากู้ยืมเงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์บางจำพวกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ว่าจะไม่มีการโอนสินทรัพย์ เป็นเพียงแค่การนำสินทรัพย์นั้นไปลงทะเบียนเพื่อยี่ห้อไว้เป็นหลักประกันเพียงแค่นั้น โดยจำเป็นจะต้องทำความตกลงต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเช่นเดียวกับแนวทางการขายฝากส่วนกรณีที่ลูกหนี้กำเนิดผิดสัญญาไม่สามารถใช้หนี้ใช้สินได้ ผู้รับจำนำก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายได้ เพราะเงินนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ ซึ่งเจ้าหนี้จึงควรไปฟ้องร้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน แล้วหลังจากนั้นก็เลยนำเงินทองนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปจ่ายหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุช่วงเวลาจ่ายหนี้เพียงแค่นั้น

รับจํานองที่ดิน ที่ไหนดี

อัตราภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างในปี 2563 แล้วก็ 2564จำพวกของสินทรัพย์ที่จะเก็บภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างแบ่งได้เป็น ประเภทเกษตรกรรม ที่พักอาศัย แล้วก็อื่นๆ(ซึ่งและก็ชนิดพาณิชยกรรม และก็ที่ดินรกร้างด้วย)ขั้นตอนจำเป็นต้องรู้ก่อนจ่ายภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง

1. ที่ดินชนิดทำการเกษตรไม่เกิน 75 ล้านบาท อัตราภาษีร้อยละ 0.01เกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษีปริมาณร้อยละ 0.03เกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษีจำนวนร้อยละ 0.05เกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษีจำนวนร้อยละ 0.07เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษีจำนวนร้อยละ 0.10

สำหรับที่ดินประเภททำการเกษตรที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของจะได้รับเว้นเสียแต่ภาษีทั้งหมดทั้งปวงใน 3 ปีแรก (2563-2565) แต่ว่าที่ดินทำการเกษตรที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ที่ดินจำพวกเกษตรกรรมจะได้รับละเว้นสำหรับที่ดินมูลค่า 50 ล้านบาทแรกต่อหนึ่งหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น (อย่างเช่น อบต. แต่กรุงเทพมหานครถือเป็นหนึ่ง อปท.)

การประกอบเกษตรกรรมตามคู่มือปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พุทธศักราช2562 หมายถึง กระบวนการทำไร่ ปลูกข้าว ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการประกอบการเกษตรตามนิยามคำว่า “ประกอบการเกษตร” ตามกฎกติกาคณะกรรมการแนวทางแล้วก็แผนความก้าวหน้าเกษตร

และก็สหกรณ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเกษตรกร พุทธศักราช 2560 และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกโดยไม่รวมทั้งวิธีการทำ การประมง รวมทั้งทอผ้าดังนี้ รายละเอียดตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับเพื่อการประกอบเกษตรกรรมฯ

ซึ่งรวมถึงการใช้คุณประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในการประกอบทำการเกษตรให้หมายความถึง ในขณะประกอบการเกษตรแล้วก็พักการกสิกรรมเพื่อปรับปรุงภาวะที่ดินด้วยที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้ครอบคลุมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดในพื้นที่สม่ำเสมอที่ใช้ประกอบกิจการทำทำการเกษตรนั้น

ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบทำการเกษตรที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่มิได้ขึ้นบัญชีเกษตร ที่ใช้เพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตามจำนวนการเพาะปลูกพืชและก็เลี้ยงสัตว์อย่างน้อยที่ได้แก่การใช้ผลดีสำหรับ

เพื่อการประกอบเกษตรกรรมตามที่กำหนดไว้ในบัญชีด้านหลังประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบทำการเกษตร พุทธศักราช 2562

2.ที่ดินชนิดที่พักที่อาศัยที่พักอาศัยข้างหลังหลัก (ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลปกติรวมทั้งมีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัวในวันที่ 1 เดือนมกราคมของปีภาษีนั้น)ไม่เกิน 50 ล้านบาท ยกเว้นภาษีเกิน 50-75 ล้านบาท เสียภาษีอากรร้อยละ 0.03เกิน 75-100 ล้านบาท เสียภาษีอากรร้อยละ 0.05

100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีปริมาณร้อยละ 0.10ที่อยู่อาศัยข้างหลังอื่นๆไม่เกิน 50 ล้านบาท เสียภาษีปริมาณร้อยละ 0.02เกิน 50-75 ล้านบาท เสียภาษีอากรร้ยยละ 0.03เกิน 75-100 ล้านบาท เสียภาษีอากรร้อยละ 0.05
100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีอากรจำนวนร้อยละ 0.1

3. ที่ดินจำพวกอื่นๆอื่นๆ(รวมถึงพาณิชยกรรม) ไม่เกิน 50 ล้านบาท เสียภาษีจำนวนร้อยละ 0.3ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

(ควรต้องเสียเพิ่มร้อยละ 0.3 ทุกๆ3 ปี แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนร้อยละ 3)เกิน 50-200 ล้านบาท เสียภาษีอากรปริมาณร้อยละ 0.4เกิน 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีอากรจำนวนร้อยละ 0.5เกิน 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษีอากรปริมาณร้อยละ 0.6เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีปริมาณร้อยละ 0.7การบรรเทาภาระหน้าที่ภาษีตามมายี่ห้อ 97 ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในตอน 3 ปีแรกของการบังคับใช้ภาษีนี้ กฎหมายกำหนดให้มีการทุเลาภาระภาษีหากผู้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีอากรเยอะขึ้นเรื่อยๆจากภาษีเดิม (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) เป็น

  • ในปีแรกให้ทุเลาภาษีปริมาณร้อยละ 75 ของภาษีส่วนที่เสียมากขึ้น (ภาษีใหม่-ภาษีเดิม) พอๆกับเสียภาษีมากขึ้นเพียงแต่ร้อยละ 25 จากภาษีเดิม
  • ในปีที่สองให้บรรเทาภาษีปริมาณร้อยละ 50 ของภาษีส่วนที่เสียมากขึ้น (ภาษีใหม่-ภาษีเดิม) เท่ากับเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นเพียงแต่ปริมาณร้อยละ 50 จากภาษีเดิม
  • ในปีที่สามให้บรรเทาภาษีร้อยละ 25 ของภาษีส่วนที่เสียเพิ่มขึ้น (ภาษีใหม่-ภาษีเดิม) เท่ากับเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นเพียงแต่ร้อยละ 75 จากภาษีเดิม

ข้อบังคับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวพันกับการพัฒนาอสังหาฯ

กฎหมายสภาพแวดล้อมหลักที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็น พระราชบัญญัติสนับสนุนและก็รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ซึ่งเป็นสาเหตุของการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อ EIA-Environmental Impact Assessment นั่นเองอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดที่บ้างที่จำเป็นต้องทำ EIA

  • อาคารที่ตั้งอยู่ริมน้ำ หาดสาบหรือริมทะเล หรือที่อยู่ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติหรือสวนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นรอบๆที่อาจจะทำให้เป็นผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนี่งชั้นใดในข้างหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  • ตึกที่ใช้ในลัษณะของการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนี่งชั้นใดในข้างหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  • ตึกที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำงานของเอกชน ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนี่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  • อพาร์เม้นท์หรือสถานที่พักผ่อนตากอากาศโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ที่มีปริมาณหอพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  • การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่พักที่อาศัยหรือเพื่อประกอบกิจการพาณิชย์ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ที่มีปริมาณที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่
  • อาคารอาศัยรวมตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ที่มีปริมาณหอพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป

EIA มีรายละเอียดเช่นไร มีขั้นตอนอะไรบ้างลำดับแรก ผู้พัฒนาโครงงานจำเป็นที่จะต้องจ้างนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักหลักการรวมทั้งแผนทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม ให้เป็นผู้รับอนุญาตทำ EIAรายละเอียดของ EIA จึงควรศึกษาเล่าเรียนผลพวงต่อสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน คือ

1. ด้านทรัพยากรกายภาย ดังเช่นว่า ดิน น้ำ อากาศ

2. ทรัพยากรชีวภาพ อย่างเช่น ป่าดง สัตว์ป่า

3. คุณประโยชน์การใช้คุณประโยชน์ของมนุษย์

4. ค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชน ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯในวิธีการทำ EIA ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 2 ครั้ง คราวแรกเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบที่บางทีอาจเกิดขึ้นอีกทั้งทางบวกและก็ทางลบ รวมถึงขอบเขตของการเล่าเรียน แล้วก็ครั้งที่สองเพื่อสร้างความแน่ใจในรายงานและวิธีการป้องกันและก็ปรับแต่งผลพวง

ผลการไม่จัดทำ EIAสำหรับโครงการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำ EIA นั้น พระราชบัญญัติเกื้อหนุนและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ กำหนดให้จำเป็นต้องเสนอ EIA ไปพร้อมทั้งคำร้องขอใบอนุมัติก่อสร้างด้วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างจะต้องคอยให้ EIA ได้รับอนุมัติจากจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมซะก่อนจึงจะออกใบอนุญาตก่อสร้างได้

กรณีที่เป็นข่าวกรณีปัญหาที่มีข่าวอยู่ขณะนี้ เกิดเรื่องที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งติดรถไฟฟ้าใจกลางสาทร และมีลูกบ้านในห้องชุดที่ชิดกันไปร้องทุกข์ รวมทั้งฟ้องศาลต่อศาลปกครอง โดยพบว่า EIA มีการใช้ข้อมูลเท็จ มีจัดแจงฟังความเห็นของชุมชนหลังจากที่ EIA ได้รับการยินยอมไปแล้ว และศาลปกครองมีคำตัดสินยับยั้งใช้ EIA

ฉบับนี้ไว้ชั่วครั้งชั่วคราวจนกว่าจะมีคำตัดสิน ซึ่งส่งผลทำให้จำต้องหยุดการก่อสร้างไป เหตุเพราะเมื่อไม่มี EIA ก็เท่ากับว่าไร้ใบอนุญาตก่อสร้างไปด้วยนั่นเองข้อความสำคัญปัญหาตามข่าวเป็นยังไงนักร้องดังท่านดังกล่าวข้างต้นชำระเงินซื้อบ้านครบแล้ว ได้รับโฉนดบ้านมาเรียบร้อย ถัดมามุ่งหวังจะขายบ้าน แต่ว่าปรากฏว่ามีหนังสือของเจ้าหน้าที่ป้องกันสมบัติพัสถาน

(ในคดีที่ผู้ครอบครองโครงการถูกฟ้องล้มละลาย) ไปที่ที่ทำการที่ดินว่าผู้ที่ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้บางทีอาจถูกยกเลิกได้ในวันหลัง จึงไม่มีคนพึงพอใจจะซื้อบ้าน รับจํานองที่ดิน เหตุเพราะเกรงว่าจะถูกยกเลิกในวันหลังจากรายละเอียดข่าวเพียงเท่านี้ คนเขียนคาดคะเนว่า เจ้าของแผนการถูกฟ้องคดีล้มละลาย

แต่ว่ามีคำบัญชาป้องกันทรัพย์สินเด็ดขาดหลังจากที่ขายที่ดินแปลงนี้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาที่โอนที่ดินขายให้นักร้องท่านดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็เลยยังไม่มีหนังสือของเจ้าพนักงานป้องกันทรัพย์สินไปที่สำนักงานที่ดิน (เพราะเหตุว่าถ้าหากมีคำสั่งปกป้องทรัพย์สินเด็ดขาดก่อนที่จะโอนที่ดิน โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้ครอบครองแผนการจะไร้อำนาจขายที่ดินได้อีกต่อไป)แม้กระนั้นหลังจากนั้น ผู้ครอบครองแผนการถูกปกป้องสินทรัพย์เด็ดขาด

แล้วก็อาจมีการร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนรายนี้ภายในช่วงเวลาตามกฎหมาย และระหว่างที่ศาลพิจารณาว่าจะยกเลิกการโอนรายนี้หรือเปล่านั้น เจ้าพนักงานรักษาทรัพย์สินก็ส่งหนังสือมาที่สำนักงานที่ดินเพื่อแจ้งเตือนบุคคลภายนอกที่บางทีก็อาจจะทำนิติกรรมกับที่ดินแปลงนี้ว่าอาจถูกเพิกถอนในภายหลังได้

Recommended Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *